Ika-27 Quadrennial Constitutional Convention ng SEIU

Halalan ↗ Pagkakasunod-sunod ng Gawain ↗


Ulat ng Komite ng Roll Call


Mga Itinatampok na Dokumento


Mga Ipinapanukalang Resolusyong Inirerekomenda ng Komite sa Mga Resolusyon para sa Pag-apruba.


Mga Ipinanukalang Resolusyon


Mga Ipinapanukalang Amyendang Inirerekomenda ng Konstitusyon at Mga Batas para sa Pag-apruba.


Mga Ipinanukalang Pagsusog sa Konstitusyon


Mga panuntunan sa mga paghahalal ng opisyal


Impormasyon

Mga Dokumento

Ang lahat ng dokumento, kabilang ang, mga panuntunan, resolusyon, at pagsusog sa Konstitusyon at Alintuntunin ng Convention na isusumite para sa pagpapasya ng mga delegado ay makikita sa website ng Convention sa https://convention.seiu.org o app ng Convention sa Hulyo 13, 2020. Isasalin ang mga dokumento sa mga wikang ginagamit sa pagbibigay ng interpretasyon. Ang app, na tinatawag na SEIU Connect, ay available sa mga Apple o Android device at mada-download ito nang libre sa:

Apple: https://apps.apple.com/us/app/seiu-connect/id1453908471
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=mobile.appPy4krxREy0

Paghalal Ng Mga Opisyal

KUNG GUSTO NIYO NG TULONG UPANG MAKUHA MULI ANG INYONG BALOTA, MANGYARING MAKIPAG-UGNAYAN SA ROLLCALL@SEIU.ORG O 202-730-7056.

KUNG IKAW AY NOMINADO AT GUSTO MONG MAGTALAGA NG TAGAMASID, MANGYARING MAKIPAG-UGNAYAN SA ROLLCALL@SEIU.ORG

Kung sakaling may mangyari na kinontrang halalan:

  1. Kung ikaw ay delegado at nag-log ka sa kombensyon, makakatanggap ka ng email mula sa notice@ballotpoint.com.

    Ang email na iyon ay naglalaman ng mga tagubilin tungkol sa paraan paano bumoto sa halalan. Dapat kang humiling ng isang link upang makapag-login. Ang iyong ID NA PANG-DELEGADO ay ang rehistrasyong ID na iyong matatanggap noong nagparehistro ka sa kombensyon. Dapat mong gamitin ang email address na ginamit mo upang magrehistro para sa kombensyon.

  2. Kapag humiling ka ng isang link sa pag-login, makakatanggap ka ng pangalawang email mula sa notify@ballotpoint.com na may mga tagubilin kung paano makuha muli at maiboto ang iyong boto.

    Pindutin mo ang link sa pangalawang email upang ikaw ay dalhin sa balota. Maaari kang bumoto sa alinmang kinontrang posisyon. Ang ilan sa mga posisyon ay maaaring ilagay ang pagpipilian na iboto para sa talaan ng mga kandidato (para sa Bise Presidente pang Ehekutibo; Bise Presidente, Ehekutibo na Miyembro ng Lupon, kabilang ang retiradong miyembro; at Lupon ng mga Tagasuri) o para sa indibidwal na kandidato.

  3. Mayroon kang pitong (7) araw mula sa araw na ipinadala sa iyo ang email upang ibalik ang iyong balota.

  4. Pagkatapos mong matagumpay na makaboto, makakakita ka ng kumpirmasyon sa iyong screen at makakatanggap ng kumpirmasyon mula sa notify@ballotpoint.com na nagsasabi na matagumpay kang nakaboto.

  5. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o nangangailangan ng anumang tulong, mangyaring makipag-ugnayan sa:

  6. Kapag natapos ang 7 araw na pagboto, ang mga resulta ng mga balotang naiboto ay ilalagay sa talahanayan ng Ballotpoint at iuulat ng Komite ng Roll Call sa mga delegado sa pamamagitan ng Website ng SEIU Kombensyon.

Mga Tanong, Tulong, At Gabay

Tuloy-tuloy na mapagkukunan ng kinakailangang impormasyon ang website at app upang matiyak na hindi nahuhuli sa impormasyon ang lahat ng nagparehistro at iminumungkahing subaybayan ang mga site na iyon para sa mga update.

Nauunawaan naming tayong lahat ay hindi pamilyar sa paghahanda para sa isang online na kaganapan at maaari itong maging nakakalito para sa atin. Kung mayroon kang mga tanong o kailangan mo ng tulong, huwag mag-atubiling mag-email sa Convention2020@seiu.org.